VL World Cup 2022 châu Á giai đoạn 3: Việt Nam cùng bảng với... Trung Quốc