THỦ MÔN Alisson lập siêu phẩm, Liverpool sáng cửa Top 4